Thursday, September 18, 2008

砂拉越万年烟宣教...

今夜继续翻开马来文的圣经... 不断做短宣前的预备。

说真的,和去年一样,心情还是很紧张... 真怕自己预备不足。

这次要预备一个默剧,不断的重复复习

Lifehouse Everything Skit
还有其他的... 这次去,唯一只有Ps Yusuf以外,其他人我都不太熟悉... 加上这次钦福长老已经过世,去到跟他们配搭,难免会有伤感,但大使命始终是需要去完成的,继续跟新的一班人配搭。

继续努力,和工作一起加油,把琐碎的东西都搞好... 这次去到万年烟,也是我不熟悉的地方...毕竟砂拉越很大,不太可能全部都懂。万年烟(Balingian)是沐胶省省一个县会。位於木胶和达斗之间。

继续的预备... 不知道会发生什么事,但我知道祂掌管一切...

Ku datai, ku nyerah samoa iya
O Tuhan ku, sambut tuboh
Semangat nggau pengidup!
(i come,i give my all,oh God,
received my body, spirit and my life...)

Tuchi ku, iri ku enggau Roh Nuan
Terima ku nyadi anak Nuan
Ku nesal ari dosa, pengingin ba dunya tu
Tegal rindu, amat rindu ka Yesus
(wash me,flow me with your spirit.
accept me to be Your child.
im regret from the sins,desire of the world
with love,very much love to Jesus...)


Diatu meh maya iya
Tuhan ngelawa bansa ku
Ayan ka meh pengasih,Nuan Tuhan
Ngidup ka bansa ku
(this is the time
God invite my race
show your love,god,
to risen my race...)

Turun ka meh ujan nasal ati
Turun ka meh ujan slamat Nuan
Turun ka meh ujan kuasa Nuan, Tuhan
Ngidup ka bansa ku.
(Fall the rain to regret
Fall the rain your saviour
Fall the rain your power God
Rise up my race)


Puji Meh Tuhan Enggau Pengabis Ati

No comments: